saostar

Banner โฆษณา

สภาเมืองศรีราชา อนุมัติโอนจ่ายสมทบ โครงการก่อสร้างพัฒนาสวนสุขภาพ

สภาเทศบาลเมืองศรีราชา มีมติอนุมัติโอนจ่าย เงินเพื่อสมทบ โครงการก่อสร้างพัฒนาสวนสุขภาพ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา

     ที่  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชาได้มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม โดยในที่ประชุมคณะผู้บริหาร ได้ขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างพัฒนาสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาจำนวนเงิน เจ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดินวิ่ง ทางจักรยาน ลานจอดรถ สนามเด็กเล่น งานก่อสร้างลานเครื่องเล่น เอ็กซ์ เกม ทางเดินลานอเนกประสงค์ ลานสถานีออกกำลังกาย กระบะปลูกต้นไม้รูปต่างๆเวทีกลางแจ้งเวทีการแสดง ก่อสร้างระบบรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า ระบบระบายน้ำฝน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ประดับ และสนามหญ้าจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ให้สวยงามสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองศรีราชาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมและเพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองแบบยั่งยืน โดย เทศบาลเมืองศรีราชาได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างพัฒนาสวนสุขภาพเป็นเงิน หกสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาท และให้เทศบาลสมทบ เจ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท แต่เนื่องจาก เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อการนี้จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าวโดยงบประมาณที่ขอโอนรถมีเพียงพอในการใช้จ่าย

ซึ่งในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้มีการอภิปรายในญัตติดังกล่าวโดยอยากให้ทางคณะผู้บริหาร ได้ทำแบบแปลน รายละเอียดการปรับปรุงก่อสร้างที่ชัดเจนให้มากกว่านี้ และยังเสนอ ให้ถอนญัตตินี้ออกไปก่อน และนำมาเข้าใหม่ เมื่อมีข้อมูลครบถ้วน แต่ทางผู้บริหารก็ได้แจ้งว่า หากไม่ลงมติในวันนี้ก็จะเกิดการล่าช้าและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะการประชุมสภาเทศบาล ครั้งนี้ ได้เลื่อนมาจากครั้งที่แล้ว จากนั้นประธานสภาเทศบาลได้ขอมติในที่ประชุม เกี่ยวกับญัตติดังกล่าวซึ่งในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว จำนวน 12 เสียง ต่อ2เสียงข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ