saostar

Banner โฆษณา

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจสองห้างดังแหลมฉบัง การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย


ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าดังสองแห่งในพื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 ตามมาตรการผ่อนคลาย หากพบว่ามีการปล่อยปะละเลยอาจมีคำสั่งห้ามขายต่อไป

                ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563  และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ ขององค์การอนามัยโลก และตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุข

วันนี้ ( 13 พ.ค. ) พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 ตามมาตรการผ่อนคลายระยะแรก ที่ห้างสรรพสินค้าจำหน่ายปลีก-ส่ง แม็คโครแหลมฉบังและ ห้างเทสโก้ โลตัส ฮาเบอร์มอลล์ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  พลตรียุทธชัย เทียรทอง ผบ.มทบ.14 พันเอกวิทยา สุวรรณดี รอง ผอ.รมน.จังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จําเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เข้าร่วม เพื่อให้การดำเนินการตามข้อกำหนดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น

ซึ่งพบว่าห้างสรรพสินค้าจำหน่ายปลีกส่งทั้งสองแห่งได้มีการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งสองแห่งมีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ให้และผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่างในการเลือกซื้อสินค้าและการชำระราคา ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถ้าหากพบว่ามีการปล่อยปะละเลยขึ้น อาจจะมีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงโทษเป็นการเตือนและการสั่งห้ามให้ขายสินค้าต่อไป ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ