saostar

Banner โฆษณา

ปกครองศรีราชาร่วม สาธารณสุข ปล่อย ป้องกันโรคไข้เลือดออกหลังพบผู้เสียชีวิต 1 ราย

ปกครองอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จับมือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปล่อยแถวร่วมรณรงค์ กำจัดลูกน้ำ ฆ่ายุงลาย  ในโครงการ ราษฎร์รัฐศรีราชาร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก หลังพบผู้เสียชีวิต 1 รายจากไข้เลือดออกในพื้นที่

วันนี้ ( 15 ก.ค. ) นายดงพล รุจิธรรมธัช  นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิด งานราษฎร์รัฐศรีราชาร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ร่วมรณรงค์ กำจัดลูกน้ำ ฆ่ายุงลาย หลังจากพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จำนวน 1 ราย จาก 15 รายในประเทศไทย  โดยมี นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา ผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ทุกหมู่บ้าน จิตอาสา เข้าร่วมงาน ที่ หน้าอาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                ด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 8 ก.ค.63 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 25,708 ราย เสียชีวิต 15 ราย  ซึ่งอำเภอศรีราชา ในปัจจุบันมีการระบาดเกิดขึ้นใน หลายพื้นที่ และพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย และพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม  ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม  ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 จำนวน 509 ราย  ล้วนเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคทั้งสิ้น หากไม่มีการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระบาดและนำไปสู่การพบผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น อำเภอศรีราชาจึงได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมและรักษาโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงซึ่งเป็นฤดูกาลของการระบาดของโรค จึงได้มีการจัดงานราษฎร์รัฐศรีราชาร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคในบ้านเรือน ชุมชน ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เน้นการสร้างทีม เครือข่าย จากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียน วัด และสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอศรีราชา ขับเคลื่อนการทำงานของภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ ระดับตำบลและหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก และนำไปปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเอง และชุมชนมีระบบเฝ้าระวังโรคที่ดีและต่อเนื่อง หลังพิธีเปิดได้มีการปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และรถพ่นฝอยละอองยูแอลวี และเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อลงพื้นที่ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ