saostar

Banner โฆษณา

ทัพเรือจัดฝึกภาคสนาม - ภาคทะเล ปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 63

ทัพเรือจัดฝึกภาคสนาม - ภาคทะเล ปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 63 

เมื่อเวลา 09.30 น.(25 ส.ค.63)  พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม  เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (ศรชล.)  เดินทางโดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ มายังเรือหลวงอ่างทอง ที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อทำการตรวจเยี่ยมและชมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ประจำปี 2563 โดยมี  กองทัพเรือ  จังหวัดชลบุรี ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป ภาพรวมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2563 ณ ห้องโถงนายทหารฯภายในเรือหลวงอ่างทอง 

สำหรับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  มีอำนาจหน้าที่ในการบูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  พ.ศ.2562 โดยมีโครงสร้างและภารกิจที่ได้กำหนดไว้ตามระดับความรุนแรงของภัยความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security) ที่เกิดขึ้น ในระยะแรกของการเปลี่ยนผ่านภารกิจและหน้าที่จากศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จำเป็นต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกำลังพล ศรชล. ในการอำนวยการและประสานงานสำหรับจัดการกับภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคงทางทะเล รวมทั้ง สร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะทำให้เกิดการบูรณาการขีดความสามารถร่วมระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ ศรชล. มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการและตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลที่จะเกิดขึ้น

พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม  เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (ศรชล.)  กล่าวว่า    ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)   กำหนดจัดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2563 โดยผนวกการฝึกเข้าร่วมในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (CMEX 20)  มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแนวความคิดในการปฏิบัติการและการบัญชาการเหตุการณ์/การอำนวยการตามสถานการณ์ของ ศรชล. และเพื่อทดสอบขีดความสามารถของกำลังในการปฏิบัติการร่วม โดยมีกำหนดการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ระหว่างวันที่ 24-27 ส.ค.63 บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และมีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ขอรับการสนับสนุนเรือและอากาศยานจากกองทัพเรือ เรือจากกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และตำรวจน้ำ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ศรชล.ภาค 1 เข้าร่วมการฝึก ฯ 

สำหรับรายละเอียดกำหนดการ ดังนี้  โดยเลขาธิการ ศรชล. ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องโถงนายทหารฯ และตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ระบบสั่งการ/รายงานและติดตามสถานการณ์ (ประกอบด้วย ระบบ FIRST ระบบ

SEA VISION ระบบ POINT LINK ระบบ SYLVAS และ SAR MAP) ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์/ห้องควบคุมปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก (AOC)  หลังจากนั้น มีการรับชมการฝึกฯ ในทะเล  ประกอบด้วย 1.การฝึกสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสารกัมมันตภาพรังสี (WMD)  2. การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (SAR)  และ 3.การขจัดคราบน้ำมันในทะเล (OIL SPILL)  โดยการฝึกในครั้งนี้เป็นได้ด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างยอดเยี่ยม 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ