saostar

Banner โฆษณา

พีไอเอ็ม ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมลงนามความมือพัฒนาด้านการศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)เพื่อมุ่งสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและโครงการในอนาคต

วันนี้ ( 18 ส.ค. ) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีผไท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ  คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเป็นประธานพิธีการลงนาม   ในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และ บุคคลสำคัญทั้งสองฝ่ายให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุม 101 อาคารเกษตร สนิทวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

สำหรับการร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อมุ่งสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม อาทิ ด้านการแพทย์ การบริการสุขภาพ การบริการสังคม การสุขาภิบาล การโภชนาการ เป็นต้น  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยยกระดับองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ   ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติอย่างบูรณาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย นวัตกรรม พัฒนาบุคลากร อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย รวมถึงขยายโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่กว้างขวางและหลากหลายให้กับนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มุ่งสร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education ให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ    ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติจริง การฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ    พร้อมทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา และพร้อมเป็นทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์กับความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ