saostar

Banner โฆษณา

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอบรมอาชีพให้กับชุมชน

นิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง เปิดการอบรมโครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานอื่นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรอบพื้นฐานและศิลปะการชงกาแฟ

วันนี้(26 ส.ค. 2563)  ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี    นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ได้เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานอื่นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรอบในพื้นฐานและศิลปะการชงกาแฟ จากศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา ชลบุรี โดยมีผู้แทนชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเข้าร่วมในโครงการนี้

นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  เผยว่า  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็นองค์การหลักมีที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นภาคอุตสาหกรรมและบริการสู่อนาคตที่ยั่งยืน”  จึงมุ่งเน้น การสร้างามดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในการกับดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้อยู่ในมาตรฐาน ลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคม ชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคมและชุมชนต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  จึงได้จัดโครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานอื่นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรอบพื้นฐานและศิลปะการชงกาแฟ เป็นโครงการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้มีงานทำ สร้างรายได้ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และให้นิคมอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข   จึงได้จัดการอบรมโครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานอื่นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรอบพื้นฐานและศิลปะการชงกาแฟให้แก่ตัวแทนในชุมชนโดยรอบได้รับกลับไปและนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ต่อไป “นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าว”  


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ