saostar

Banner โฆษณา

ราชมงคลตะวันออก อบรมบัณฑิตการบินเพื่อพัฒนามาตรฐานระดับสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปช อินดัสทรีส์ จำกัด จัดการอบรม โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลากรด้านการบินให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากล

วันนี้ ( 31 ส.คง ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ร่วมกับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปช อินดัสทรีส์ จำกัด จัดการอบรม Up – skill/Re – skill ขึ้น ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลากรด้านการบินให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากล โดยใช้มาตรฐานองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) เป็นใบรับรองการอบรมเพื่อให้เป็นที่ต้องการ และตรงตามมาตรฐานการบินในอุตสาหกรรมการบิน และเป็นการตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ของประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยดร.คุณานันท์  สุขพาสน์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  ห้องประชุม อาคารสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาในปัจจุบันมีทักษะและสมรถนะในการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานสากลตอบโจทย์สถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์   รวมทั้งให้ผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว หรือต้องการเปลี่ยนสมรถนะที่มีอยู่เดิมไปสู่สมรถนะที่ตอบโจทย์กำลังคนเร่งด่วนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ และเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จำนวน  250 คน ฝึกอบรมจำนวน 285 ชั่วโมง ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 60 ชั่วโมง  และภาคปฎิบัติ 225 ชั่วโมง  รวมระยะเวลาอบรม  19 วัน ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก  และผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ EASA กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรจาก EASA ด้วย 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ