saostar

Banner โฆษณา

กาชาด จังหวัดชลบุรีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน และเยาวชน ผู้ยากไร้

กาชาด จังหวัดชลบุรีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน และเยาวชน ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ให้แก่นักเรียนในเขตศรีราชาจำนวน 40 ทุนและชุดนักเรียนจำนวน 50 ชุด

วันนี้ ( 1 ก.ย. ) นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธาน โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมีนายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ โดยมีสมาชิกกาชาดจังหวัดชลบุรี นักเรียน และเยาวชนผู้ยากไร้ ในเขตอำเภอศรีราชา เข้าร่วม ที่ อาคารศรีราชาศรีราชาประชาคมหลังเล็ก ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับทุนกาชาดจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้  มีนักเรียนที่เข้าร่วมรับทุน 15 โรงเรียน จำนวน 40 ทุน แบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 ทุน คนละ 3,000 บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 10 ทุนทุนละ 4,000 บาท และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 10 ทุนทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท รวมทั้งมอบชุดนักเรียนจำนวน 50 ชุดให้แก่เด็กนักเรียนด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ของการมอบทุนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้เยาวชน ที่มีฐานะยากจนแต่มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวที มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีกำลังใจในการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นพลังทางสังคมต่อไปในอนาคต

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ