saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 63

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (นอกเวลาทำการ) ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สร้างความสบายใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล

เมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้ (30 ต.ค.63) นายแพทย์ชาญชัย  ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โดยการฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการ และบุคลากร โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าระงับเหตุ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา ซึ่งจัดขึ้นที่  โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โดย นายแพทย์ชาญชัย  ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่หอผู้ป่วย ward 7 อาคาร A ชั้น 7  (ward คุณแม่หลังหลอด)  เนื่องจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งในจุดนี้เป็นส่วนที่ทำการเคลื่อนย้ายที่ยาก เนื่องจากเป็นผู้ป่วยที่มีครรภ์ใกล้คลอด รวมทั้งผู้ที่คลอดแล้ว และมีเด็กเล็กและเด็กทารกพักอยู่ในส่วนนี้  โดยเพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุม จึงยกระดับใช้แผนอพยพหนีไฟร่วมกับทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา และ สภ.ศรีราชา ซึ่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เชื่อมั่นว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงสุด


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ