saostar

Banner โฆษณา

เอสโซ่ สนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบทุนสนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด ในโอกาสที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 36 ปีทางสถาบันฯ และยังมอบเงินพิเศษให้โรงเรียนที่ร่วมโครงการทั้ง 7 สถาบันอีกด้วย

วันนี้ ( 19 ต.ค. ) ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ กรรมการบริษัทเอสโซ่​ (ประเทศไทย)​ จำกัด​ (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด เนื่องในโอกาสที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 36 ปี โดยมี ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดโครงการ และมีตัวแทนครูและนักเรียนจาก 7 สถาบันในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วม ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เนื่องในโอกาสที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 36 ปีทางสถาบันฯ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เอ็กซอนโมบิล ประเทศไทย จำนวน 300,000 บาท และยังมอบเงินพิเศษให้โรงเรียนที่ร่วมโครงการ โรงเรียนละ 3,000 บาท โดยมีนักโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, โรงเรียนศรีราชา, โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา, โรงเรียนชลราชอํารุง, โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร, โรงเรียนบางละมุง และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนา วิจัย อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในทะเลทางสถาบันจึงวางแผนเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาขยะ โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะ พร้อมกับการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะด้านหุ่นยนต์เบื้องต้น จึงได้มีการพัฒนา beach cleaning robots โดยมีเป้าหมายในการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเก็บขยะ โดยให้นักเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ต้นแบบขึ้น เพื่อที่จะประยุกต์ต่อยอด และพัฒนาให้ใช้งานได้จริงต่อไป

ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ กล่าวว่า บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการมองไปข้างหน้าถึงความสำคัญของการพัฒนาคน เริ่มต้นจากนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อการเรียนเพื่อให้เกิดทักษะและมีกระบวนการในการเรียนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งหมายรวมถึงเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ และสิ่งที่มีชีวิตในทะเลอีกด้วย

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ