saostar

Banner โฆษณา

สถาปนา 24 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาฯ เซ็น MOU สามบริษัทชื่อดัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดงานวันคล้ายวัน สถาปนาคณะ ครบรอบปีที่ 24 พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

วันนี้ ( 26 พ.ย. ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี จัดงานวันคล้ายวัน สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบปีที่ 24 และลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาให้กับ นิสิต การฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ตร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยา เขตศรีราชา เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และรองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ณ อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ภายใต้โครงการบริจาครถยนต์ไฟฟ้านิสสันเพื่อ ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณสรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์ รองประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมบริจาครถยนต์นิสสัน ลีฟ รถยนต์ พลังงานไฟฟ้า เจนเนอเรชั่นแรก จำนวน 1 คัน ให้กับทางคณะฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา การจัดการ เรียนการสอนในรายวิชาระบบยานยนต์ไฟฟ้า และรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้เป็นต้นแบบในการวิจัยและ พัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับคณาจารย์ นิสิตปริญญาโท-เอก การฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับนิสิตและ ผู้สนใจทั่วไป

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟค เจอริ่ง จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระชัย เชาว์ขาญกิจ กรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรี เอ็นเนอร์ยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การรับนิสิตเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษา สนับสนุนงานวิจัยร่วมกันของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับคณาจารย์และนิสิต

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Axel Berse, CE0 บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมความ ร่วมมือผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรม การรับนิสิตเข้าฝึกงานและโครงการสหกิจศึกษา การทำงานวิจัย ร่วมกันของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับ คณาจารย์และนิสิต

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ