saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จฯ ณ ศรีราชา ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในอาคารสูง

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในอาคารสูงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญในการใช้เครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงได้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้ฝึกอบรมการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง โดยจำลองเหตุการณ์ว่าเกิดเพลิงไหม้ด้านหน้าลิฟท์ของตึกบรมราชเทวี  โดยมีกลุ่มควันขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้นำถังเคมีดับเพลิงเข้าฉีดพ่นระงับเหตุ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ แต่ไม่สามารถระงับเพลิงที่ลุกไหม้ได้ ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจึงได้แจ้งไปที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีราชานำรถดับเพลิง เข้าระงับเหตุ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ลำเลียงผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล และแยกผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเป็นระดับต่างๆ

                  ซึ่งในการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญในการใช้เครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงได้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ รวมทั้งไม่เกิดความตระหนกตกใจหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง และเนื่องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีอาคารบริการและรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาด 2-10 ชั้น จำนวนหลายอาคาร และในอนาคตจะมีอาคารที่มีความสูงมากกว่า 20 ชั้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต่ละอาคารถูกกำหนดให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัย การแจ้งเหตุ และอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็ตาม  แต่ถ้ามีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามอาคารต่างๆ ไม่มีการซักซ้อมด้านการระงับอัคคีภัย และการช่วยเหลือตนเอง และผู้ประสบอัคคีภัยที่ถูกต้องแล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัยได้มากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลได้ จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ และฝึกซ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ