saostar

Banner โฆษณา

ลาบิกซ์ รับฟังฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ลาบิกซ์บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (1 ธ.ค.) นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยนายวิโรจน์ มีนะพันธ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์พล อำพรเพ็ชร์ ปลัดอำเภอศรีราชา นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และผู้แทนส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา พี่น้องชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานครั้งนี้จำนวนมาก

นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ส่วนขยาย ครั้งที่ 2 เป็นโครงการเพิ่มกำกลังการผลิตจาก 360 ตันต่อวัน เป็น 405 ตันต่อวัน จึงต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการขออนุญาต และรับฟังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จึงทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในครั้งนี้

ซึ่งตัวแทนขุมชนจากหลายพื้นที่รอบกลุ่ม  มีความกังวลว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ เปิดมาแล้ว 4 ปี มีการเพิ่มกำลังผลิต จึงต้องมีการเพิ่มมาตรการในการดูแลเครื่องจักรที่ใช้งานมานานแล้ว ในด้านน้ำเสียที่ปล่อยออกจากโรงงานและมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพและให้ได้มาตรฐาน  ซึ่งประชาชนในชุมชนเป็นห่วงด้านมลพิษ เช่น  เรื่องการขนส่งสารเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตที่จะต้องผ่านแหล่งชุมชน จะต้องวางมาตรการที่เข้มงวด หรือไปใช้เส้นทางการขนส่งทางรางรถไฟแทน นอกจากนั้น ด้านกากของเสียจากกระบวนการผลิตจะต้องบริหารจัดการให้เข้มงวดด้วย เพราะหวั่นจะมีการลักลอบนำไปทิ้งตามแหล่งชุมชนต่างๆ  สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น โดยทางบริษัทฯพร้อมรับเพื่อนำไปวางมาตรการดูแลป้องกันตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ