saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จฯสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ จัดโครงการระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

โรงพยาบาลสมเด็จฯ จัดโครงการระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเกิดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ  รวมถึงตัวผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการคัดแยกขยะตามเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ในการจัดการขยะแบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

วันนี้(1 ธ.ค. 2563)   นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน”  บริเวณสวนสมเด็จฯภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในโรงพยาบาล (CORE VALUE) ในด้านของคุณภาพ และให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเกิดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ  รวมถึงตัวผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการคัดแยกขยะตามเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ในการจัดการขยะของโรงพยาบาลแบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรม   โดยมี นางสาวศิวพร อินทรภักดี  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

สำหรับโรงพยาบาลมีนโยบายจัดการขยะและของเสียภายในโรงพยาบาล ตั้งแต่ ปี 2561 ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการใช้และนำมาปฏิบัติตามนโยบายการจัดการขยะของโรงพยาบาล   เพราะปัจจุบันขยะทั่วไปเฉลี่ย 2,500 กิโลกรัม / วัน  ,ขยะติดเชื้อ 864.78 กิโลกรัม / วัน  และขยะอันตรายเฉลี่ย 150 กิโลกรัม / วัน   ซึ่งทำให้เกิดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้น 504,000 ton CO.2 เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกส่งผลให้ภาวะโลกร้อนตามมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย  ,ผู้รับบริการ  และความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดทำโครงการในการบริหารจัดการขยะแบบคัดแยกจากต้นกำเนิด  ในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี  เพื่อสร้างมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะภายในโรงพยาบาล ในการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี  โดยได้รับความร่วมมือมาเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ