saostar

Banner โฆษณา

ราชมงคลตะวันออก จัดโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ  เพื่อ ให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเปิดห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านการบริหารการจัดการการบิน RMUTTO Airline อีกด้วย

วันนี้ ( 7 ธ.ค. )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ  เพื่อ ให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงให้ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนววัตกรรม  พันเอกตรีพจน์  โพธิสอน ฝ่ายเลขานุการผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 เป็นผู้ปาฐกถาในหัวข้อ  สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศและมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้มีความเคารพรัก เทิดทูน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกสร้างจิตสำนึก ให้ทุกคนรักหวงแหน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดไป เนื่องจากตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับประชาชนชาวไทย ทั้งทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด  แม้ในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤต พระมหากษัตริย์ก็ทรงช่วยให้ชาติรอดพ้นจากวิกฤตทุกครั้ง เราชาวไทยจะต้องร่วมใจกันปกป้องดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย เพื่อให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนววัตกรรม มอบหมายให้ นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการชั้นสูงด้านการบริหาร การจัดการการบินและบริการ  โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง  ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านการบริหารการจัดการการบิน RMUTTO Airline ชมห้องปฏิบัติการบินจริงบนเครื่องบิน MD-80 และรับชมการสาธิตอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน(Inflight Safety Demonstration) โดยนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ    มทร.ตะวันออก และพูดคุยแลกเปลี่ยน ทัศนคติ การบริหารงาน ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ เครื่องบิน MD-80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ