saostar

Banner โฆษณา

ราชมงคลตะวันออกวางมาตรการ ผ่อนผัน ยกเว้น เยียวยา ให้ผู้ได้รับผลกระทบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วางมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการผ่อนผัน ยกเว้น เยียวยา ทำประกัน จัดหาแทปเลตให้กับนักศึกษาได้มีการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงการกลับมาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ยังไม่คลี่คลายทำให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การดำเนิน และการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ แต่การศึกษายังคงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ทางสถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ด้วยการเรียนออนไลน์ ทำให้นักศึกษาและบุคลากรต่างได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี จึงมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย

                ซึ่งในวันนี้ ( 28 ม.ค. ) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รวมถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563  จัดให้มีการเรียนในรูปแบบออนไลน์ 100% นอกจากนี้มหาวิทยาลัย มีการออกประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเน้นย้ำให้บุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติตาม คำสั่ง ประกาศ ที่รัฐบาลออกมา ควบคู่ด้วย

โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังต่อไปนี้

 1. ผ่อนผันการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวนเงิน 1,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา  ส่วนที่เหลือให้ชำระครบเต็มจำนวน  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2564

2. ยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า  ภาคการศึกษาที่ 2/2563   ตั้งแต่วันที่  4 ธันวาคม 256312 มีนาคม 2564 

3. เยียวยาค่าหอพักนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในเขตพื้นที่บางพระ และวิทยาเขตจันทบุรี จำนวนครึ่งหนึ่ง ของภาคการศึกษาที่ 3/2562 ภาคการศึกษา 1/2563  และภาคการศึกษา 2/2563

4. การทำประกันโควิดให้กับนักศึกษา ทุกระดับชั้น และทุกชั้นปี และบุคลากรทุกคน ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา

5. จัดหาหน้ากากผ้า และสเปรย์การ์ดให้กับ นักศึกษาและบุคลากร ทุกคน ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา

6. จัดให้มี HOTLINE COVID -19 สายด่วนเฉพาะกิจ  สอบถามข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

7. เพิ่มช่องทางการให้บริการสำหรับ ONLINE  กับนักศึกษา ผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้

8. กำหนดมาตรการและวางแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยให้ยืมอุปกรณ์กลับไปทำงานได้ และกำหนดการช่วงเวลาการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาทำงาน การเข้า - ออกงาน เพื่อลดการเดินทาง มาพร้อมกัน เพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคมและลดการสัมผัสเชื้อ

9. ตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่  ตรวจวัดไข้ ใช้เจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากาก ก่อนเข้าในพื้นที่ทุกครั้ง

10. ทำความสะอาด  ภายในอาคารปฏิบัติงาน อาคารเรียน และหอพักนักศึกษา ทุกจุดทั่วทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ทุกเขตพื้นที่

11. จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ให้กับบุคลากรและนักศึกษา

                นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการจัดหาแท็ปเลต ให้นักศึกษา ใช้ในการเรียน และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้สำหรับอาจารย์ใช้ในการสอนด้วย 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ