saostar

Banner โฆษณา

รพ.สมเด็จฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 9

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2563 

 ที่  ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารเกษตร สนิทวงศ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชาเป็นประธานโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายแพทย์ณัฐวุธ ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกประธานโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตแพทย์ รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2563 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

    โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ มีนิสิตแพทย์ที่เรียนจบชั้นปีที่ 6 จำนวน 31 คน โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตแพทย์ใหม่ ที่ประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง และเป็นแนวทางในการเริ่มชีวิตการทำงานในวิชาชีพแพทย์ คาดว่าจะสามารถนำไปปรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นนิสิตแพทย์ให้ก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่พึ่งพาของผู้เจ็ยไข้ได้ป่วยในภายภาคหน้า จากนั้นรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา ได้ทำพิธีมอบเข็มกลัดที่ระลึกพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ โดยขอให้นิสิตแพทย์ทุกท่าน ได้พากเพียรศึกษาจนจบ 6 ปี ย่อมทราบดีว่าตนเองต้องปฏิบัติฝึกฝนมากเพียงใด ทั้งต้องใช้ความอุตสาหะรับผิดชอบ ความคิดวินิจฉัยและคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบพร้อมกันจึงช่วยให้เล่าเรียนสำเร็จและก้าวหน้ามาได้ ท่านก้าวหน้าในการเล่าเรียนได้อย่างไร ก็จะก้าวหน้าในการทำงานได้ในลักษณะเดียวกัน ข้อสำคัญอยู่ที่ว่า การทำงานนั้นยิ่งใหญ่และยืนยาวกว่าการเล่าเรียนมาก จำเป็นจะต้องตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ยิ่งขึ้น ต้องมีความอุตสาหะพยายามมากขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย พร้อมกันนั้น ก็ต้องมีความคิดอ่านที่กว้างไกล ประกอบด้วยความคิดวินิจฉัยที่ยิ่งละเอียดรอบคอบและเฉลียวฉลาด ทั้งต้องประสานความเข้าใจ ประสานประโยชน์กับผู้อื่นให้ยิ่งกว้างขวางและทั่วถึง จึงจะปฏิบัติบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์ได้ ผมขอให้ทุกท่านคิดพิจารณาสิ่งที่ได้พูดนี้ให้เข้าใจชัดเจน แล้วนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในการที่จะทำงานสร้างอนาคตให้รุ่งเรืองสดใสต่อไป


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ