saostar

Banner โฆษณา

ไทยออยล์ชี้แจงการขนส่งอุปกรณ์เข้าพื้นที่โครงการพลังงานสะอาดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มไทยออยล์จัดประชุมชี้แจงมาตรการการขนส่งชิ้นส่วนโครงสร้างและอุปกรณ์ เข้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการ ชี้พยายามส่งผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด

วันนี้ (4 มี.ค. 64) กลุ่มไทยออยล์ นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด  (มหาชน) ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารข้อมูลการเตรียมการขนส่งชิ้นส่วนโครงสร้างและอุปกรณ์เข้ามาในพื้นที่โครงการพลังงานสะอาด (CFP) พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลมาตรการที่เข้มข้นในการลดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ทั้งในด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล ให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมทางหลวง  ตำรวจภูธรแหลมฉบัง ตำรวจน้ำ เทศบาลนครแหลมฉบัง และสื่อมวลชน ได้รับทราบ

ตามที่กลุ่มไทยออยล์ได้ดำเนินโครงการพลังงานสะอาด หรือ Clean Fuel Project (CFP) เพื่อขยายกำลังการกลั่นจาก 275,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน รวมถึงผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 อีกทั้งยังเป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC  ซึ่งล่าสุดโครงการดังกล่าวได้เข้าสู่ขั้นตอนการขนส่งชิ้นส่วนโครงสร้างและอุปกรณ์เข้ามาในพื้นที่โครงการฯ โดยกลุ่มไทยออยล์ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลการขนส่งดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบสู่ประชาชนในพื้นที่

นายเลอเลิศ  อมรสังข์  ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด  (มหาชน) ชี้แจงว่า โครงการพลังงานสะอาดจะใช้เวลาขนส่งชิ้นส่วนโครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ โดยรวมประมาณ 2 ปี ทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ กลุ่มไทยออยล์ได้กำหนดมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันผลกระทบจากการขนส่งดังกล่าว ได้แก่ การประกอบโครงสร้างหรืออุปกรณ์มาจากต้นทางหรือโรงงานผู้ผลิต เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยจะใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละเส้นทาง และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอย่างรอบด้าน

นอกจากนี้ กลุ่มไทยออยล์ยังได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของการขนส่งทางทะเล โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการช่วยกำกับดูแลเส้นทางเข้า-ออกของเรือขนส่ง และใช้ผู้รับจ้างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งทางทะเล ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ทางทะเล และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ   รวมถึงกำหนดให้มีการควบคุมผลกระทบการจราจรทางทะเล โดยการแจ้งตารางการขนส่งให้แก่พี่น้องในชุมชนที่อยู่ใกล้เส้นทางขนส่ง กลุ่มประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบการธุรกิจเรือที่อยู่ใกล้กับท่าเรืออ่าวอุดมทราบล่วงหน้าทุกครั้ง 
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ