saostar

Banner โฆษณา

การท่าเรือมอบเงินเยียวยากลุ่มประมงเรือเล็กกว่า 125 ล้านบาท

การท่าเรือมอบเงินชดเชยเยียวยากลุ่มประมงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ทั้ง 6 กลุ่ม เป็นจำนวนเงินกว่า 125 ล้านบาท

วันนี้ (28 มิ.ย.) เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีจ่ายเงินค่าชดเขยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ให้กับประมงเรือเล็ก จำนวน 6 กลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 302 รายโดยจ่ายค่าชดเชยเยียวยาในครั้งนี้จำนวน 290 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,144,699 บาท โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วม  ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังในการรองรับเรือตู้สินค้าระหว่างประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ทำการศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ในพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยมาตรการใรายงาน EHIA กำหนดให้มีการชดเชยเยียวยากับกลุ่มประมงผู้ได้รับผลกระทบ  ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังประสงค์จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะการจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาให้แก่กลุ่มประมงเรือเล็ก จำนวน 6 กลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 302 รายโดยจ่ายค่าชดเชยเยียวยาในครั้งนี้จำนวน 290 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,144,699 บาท สำหรับอีก 12 ราย จะทำการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาเมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป โดยการจ่ายค่าชดเขยเยียวยานั้น จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี และช่วงระยะเวลาการฟื้นฟู 2 ปี ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมระยะเวลาจ่ายค่าชดเขยเยียวยา จำนวน 6ปี คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 780,720,894 บาท












 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ