saostar

Banner โฆษณา

นายกเมืองศรีราชาแถลงนโยบายเร่งด่วน 4 เรื่องหลัก

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ถึงนโยบายต่าง ๆ และนโยบายเร่งด่วน 4 เรื่อง โดยจะเร่งฟื้นฟูสวนสาธารณะเกาะลอยและสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จัดการความสะอาด แก้ปัญหาปากท้อง และเร่งพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนา EEC

วันนี้ (17 มิ ย.) นายอนันต์ วนไพศาล ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี ได้เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก แระจำปี 2564 โดยมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา รองนายกเทศมนตรี สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 เทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เป็นการแถลงนโยบายการบริหารการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีราชา ของนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา โดยมีนโยบายสำคัญเร่งด่วน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.เร่วฟื้นฟูสวนสาธารณะเกาะลอยและสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา 2.เร่งจัดการความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 3.เร่งแก้ปัญหาปากท้องของชาวศรีราชา ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้การทำธุรกิจออนไลน์ คืนพื้นที่สวนสาธารณะเกาะลอยเพืีอเปิดโอกาสทำกินให้กับคนในท้องถิ่น และเร่งพัฒนาดารศึกษาให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้สมกับเป็นเมืองน่าอยู่ สำหรับคนในท้องถิ่น และเมืองน่าเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนเมืองศรีราชา

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ