saostar

Banner โฆษณา

มทร.ตะวันออก นำบุคคลากรฉีดวัคซีนโควิด เข็มแรก

มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่บางพระนำบุคลากรและนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก  เพื่อเพิ่มภูมิป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ ได้นำบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 380 คน เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ตามที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควตาจากทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)รอบ ที่ 1 จำนวน 380 โดส ณ อาคารวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงเป็นการตอบรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) ส่งมอบวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษา และได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว รวมถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เร่งดำเนินการผลักดันให้นักศึกษาได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุด


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ