saostar

Banner โฆษณา

สคอป ค้านหัวชนฝา กฎกระทรวง21 (3) เรียนโดยตรง อาจถูกเรียนลัดแย่งงาน

สภาสถาบันการศึกษาและเครือข่ายวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สคอป.) และนักศึกษา ยื่นหนังสือคัดค้านการออกกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ... ข้อ 21 (3) เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่เรียนด้านนี้โดยตรง อาจถูกคนที่ผ่านการอบรมแย่งงาน

วันนี้ ( 31 ส.ค. ) ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลุรี  ดร.กมลวรรณ พรมเทศ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ผศ.ฌาน ปัทมะ พลยง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และตัวแทนนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หมาวิทยาลัยบูรพา เดินทางมาที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการออกกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. .... ข้อ 21 (3) ที่อยู่ในระหว่างการนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบนั้น โดยมีรายละเอียดว่า ข้อ 21 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (3.)สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพและผ่านการประเมิน โดยมี นายสมหวัง หมอยาดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ และดำเนินการส่งต่อไปให้กับกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนต่อไป

ซึ่งสภาสถาบันการศึกษาและเครือข่ายวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สคอป.) และนักศึกษาสาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่เห็นด้วย จึงออกมายื่นหนังสือคัดค้าน เนื่องจากมีผลกระทบอย่างรุนแรงโดยตรงกับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โดย นางสาวณัฏฐกานต์ นาคนวล ตัวแทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หมาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า ตนเองและเพื่อนนักศึกษามองข้อบังคับในข้อ 21(3)เหมือนกับว่าให้ผู้ที่จบปริญาตรีในสาขาอื่น ที่ทำงานในสถานประกอบการมาเป็นระยะเวลา 5 ปี สามารถอบรมเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.)นั้น ในส่วนตัวเห็นว่าเป็นการไม่เป็นธรรมกับนักศึกษาที่เรียนสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยทั่วประเทศ ที่เป็นการศึกษาในสายตรงทางด้านนี้ เนื่องจากนักศึกษาได้ตั้งใจที่จะมาเรียนในสาขานี้ตั้งแต่แรก เพื่อจะได้ไปทำงานในด้านนี้มาตั้งแต่แรก แต่การที่ให้คนอื่นมาอบรมเพื่อที่จะเป็นได้ก็เหมือนกับให้คนอื่นเข้ามาทางลัดแล้วก็แซงเข้าเส้นชัยไป มาแย่งตำแหน่งของเรา ทั้งที่เราเรียนกันมาโดยตรง แต่จะให้คนอื่นที่เรียนสาขาวิชาชีพด้านอื่นมาแค่อบรมแล้วก็ทำงานที่เราอุตส่าห์เล่าเรียนมาตลอด 4 ปี ก็ได้ด้วยหรือ จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยกเลิกกฎข้อนี้ไป

ด้าน ดร.กมลวรรณ พรมเทศ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า วันนี้เรามาแสดงเจตจำนง มาแสดงพลัง  ขอคัดค้านกฎกระทรวงในเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตัวร่างตัวนี้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับนิสิตของเราที่กำลังจะจบออกไปเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาหางานได้ยากขึ้น และที่สำคัญคือในเรื่องความปลอดภัยระดับประเทศ คือถ้าเกิดร่างตัวนี้ประกาศออกไปอาจทำให้มาตรฐานความปลอดภัยในประเทศนี้อาจลดน้อยลง เนื่องจากสถานประกอบการไม่ยอมมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่จบสายตรง ที่มีความเชี่ยวชาญ มาตรการในการใช้กฎหมายอาจจะหย่อนยานลงไป จึงอยากให้เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนเห็นถึงผลกระทบในเรื่องนี้ด้วย จึงอยากให้มาร่วมคัดค้านร่วมกับพวกเราต่อไป


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ