saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษากว่า 5 แสนบาท ให้เยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มอบทุนการศึกษารวมกว่า 5 แสนบาท ให้กับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังจำนวน 28 ทุน ใน 3 พื้นที่เทศบาลแหลมฉบัง บางละมุง และตะเคียนเตี้ย

วันนี้ ( 08 ก.ย.) ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในโครงการมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสาหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นหนึ่งโครงการ ที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือ แหลมฉบัง  เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง  ซึ่งเล็งเห็นว่า ความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มี ความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว โดยมอบให้กับเยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบังในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จำนวน 37 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 533,710 บาท ที่ห้องแตรทอง ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

การมอบทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิด โอกาสให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด โดยเยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาฯ ต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี โดยมีวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อมอบทุนการศึกษาสาหรับเป็น ค่าเล่าเรียนให้กับผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการฯ สาหรับการดำเนินโครงการมอบเงินสนับสนุน ทุนการศึกษาฯ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 นั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรมอบเงิน สนับสนุนให้เยาวชน ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย

โดยท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสาหรับเยาวชน ในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2564 (ปัจจุบัน) มีเยาวชนที่ได้รับทุน จำนวน 108 คน เยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จานวน 26 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,858,131.25 บาท 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ