saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม

ท่าเรือแหลมฉบังมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยทางการศึกษาและปัจจัยในการดำรงชีวิต ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับครอบครัวทั้ง 39 ชุมชน จำนวน 195 ทุน เป็นเงิน 955,000 บาท

วันนี้ (16 ก.ย.) เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานมอบทุนในโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับเยาวชนในชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังทั้ง 39 ชุมชน ชุมชนละ 5 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 955,000 บาทให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยทางการศึกษาและปัจจัยในการดำรงชีวิต ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับครอบครัว ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เปิดเผยว่า สำหรับโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ห้า โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรม ด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังเล็งเห็นว่า การเปิดโอกาสให้กับเยาวชน ที่ขาดแคลนปัจจัยทางด้านการศึกษา และปัจจัยในการดำรงชีวิต ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ ทางการเงินให้กับครอบครัวทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเยาวชนให้ดีขึ้น โดย

มีหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการพัฒนาเยาชนที่ขาดแคลน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ในชุมชน จำนวน ๓๙ ชุมชน โดยสนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายให้กับเยาวชน ชุมชนละ ๕ คน เป็นเงิน 955,000  บาท 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ