saostar

Banner โฆษณา

พญาไทศรีราชาซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของบุคคลากรและผู้มาใช้บริการ

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในเวลาและนอกเวลาทำการ ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อความปลอดภัยของบุคคลากรและผู้มาใช้บริการทุกคน

วันนี้ (21 ธ.ค.64) โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล การฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการและบุคลากร โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าระงับเหตุ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้น

พว.ปวีณา ฤกษ์จารี  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่หอผู้ป่วย อาคาร A ชั้น 8  เนื่องจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุม ต้องกระแสไฟฟ้า และยกระดับใช้แผนอพยพผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 โดยมีเส้นทางแยกออกจากกันชัดเจน มีการวางแผนสำรองส่งต่อผู้ป่วย Hospitel รพ.สนาม ที่อยู่ใกล้เคียง ร่วมกับทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา และ สภ.ศรีราชา  โดยโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เชื่อมั่นว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงสุด

                ซึ่งการจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผนช่วยเหลือและอพยพหนีไฟเสมือนจริง ทดสอบประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้ของโรงพยาบาล การฝึกซ้อมวันนี้จะจบลงไม่ได้ จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าไม่มีผู้ติดค้าง ไม่มีผู้สูญหาย ผู้ป่วยและบุคลากรทุกคนปลอดภัย ซึ่งทางโรงพยาบาลจะมุ่งมั่นทบทวน ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานและผู้มาใช้บริการทุกท่าน


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ