saostar

Banner โฆษณา

“สมบูรณ์” ได้รับความไว้วางใจ นั่งประธานสภาอุตฯ จ.ชลบุรี อีกสมัย

สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ  ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิก อย่างเป็นเอกฉันท์ ให้นั่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี อีกสมัย ในวาระปี 2565-2567 พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ จำนวน 35 คน  ยืนยันจะดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล

วันนี้(15 ก.พ. 2565 ) ณ โรงแรมโนโวเทล  ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เดินทางมาเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี วาระปี 2565-2567  หลังหมดวาระการบริหารงานเป็นเวลา  2 ปี  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสมบูรณ์  ตรีพรเจริญ  อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ที่หมดวาระแล้ว ได้เชิญนายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อเป็นไปตามระเบียบของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยในที่ประชุมได้ตรวจสอบนับองค์ประชุม ซึ่งผลปรากฏมีสมาชิกเข้ามาประชุมครบจำนวนที่กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป 

โดยในที่ประชุมสมาชิกได้เสนอ ให้มีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 35 คน พร้อมเสนอรายชื่อและมีผู้รับรอง ซึ่งรายชื่อที่เสนอนั้น ประกอบด้วย 1.ดร.สุดาวรรณ สมใจ 2. คุณสมบัติ  เตมียสถิต 3.คุณศิรสิทธิ์ พศวัตร4.คุณณัฐวุฒิ เหล่าพูลกิจ5.คุณธนวัฒน์ ชยพัฒนากิจ 6.คุณแดน ชมเพ็ญ 7.คุณนิวัตร มาลา 8.คุณวิริยะ โถสุวรรณจินดา 9.คุณสมบูรณ์  ตรีพรเจริญ 10.คุณภูริทัต เจียมบรรจง 11.คุณสุรชาติ  ชัยตระกูลทอง 12.คุณกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ 13.คุณธรรมสรณ์ น้าวิไลเจริญ 14.คุณพยัพ  แจ้งสวัสดิ์15.คุณประจวบ เกียรติทยากร 16.คุณคณาธิปส์ บุญพา 17.คุณจุติณัฏฐ์ สิริมังคลกิตติ18.คุณกิตติ  อ่วมทร 19.คุณมนสิทธิ์  ขาวประเสิฐ 20.คุณสานิด  แขกสะอาด 21.คุณณัฏฐ์ธน  สาตรจีนพงษ์ 22.คุณวีระชัย ตรีพรเจริญ 23.คุณณรงค์ศักดิ์ ภาคภพ 24.คุณฉัตรรัตน์ พรหมมาลา 25.คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ 26.คุณบุษกร ชีวะธรรมานนท์  27.คุณพรชัย ไพศาลสุทธิเดช 28.คุณยงรณัชย์ บุญนาค  29.คุณวิษณุ เอี้ยวสกุล  และส่วนที่เหลืออีก 6 คนนั้น ทางคณะกรรมการบริหารจะไปคัดสรรเพื่อให้ครบทั้ง 35 คนต่อไป  

จากนั้นคณะกรรมการชุดใหม่ได้ประชุมลับ เพื่อหาประธานสภาอุตฯคนใหม่ โดยการประชุมลับได้ลงมติเลือกนายสมบูรณ์  ตรีพรเจริญ  เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี อีกสมัย 

นายสมบูรณ์  ตรีพรเจริญ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี วาระปี 2565-2567  กล่าวว่า  ตนขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกคนที่ไว้วางใจให้ตนเข้ามาดำรงตำแห่งประธานสภาอุตฯ อีกครั้ง โดยตนจะเข้ามาทำงานอย่างเต็มที่และจะสานนโยบายเดิมๆที่ทำไว้ให้แล้วเสร็จ พร้อมบูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล โดยขอให้สมาชิกและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้อย่างเต็มที่


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ