saostar

Banner โฆษณา

ผู้ว่าฯชลบุรีลงพื้นที่ นำคณะกรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ห้วยสุครีพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ นำคณะกรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “ห้วยสุครีพ” จังหวัดชลบุรี ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำดูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม

ที่ คลองห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พันเอก ยุทธพงศ์ คงนิล รอง ผอ.รมน.จังหวัดชลบุรี (ทหาร) นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “ห้วยสุครีพ” จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เพื่อสำรวจห้วยสุครีพ และประชุมคณะกรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ "ห้วยสุครีพ" จังหวัดชลบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเตล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเตล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประเด็นข้อสั่งการ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำดูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม โดยหากมีผู้บุกรุกต้องดำเนินการจัดระเบียบ และหากมีน้ำเน่าเสียหรือผักตบชวาต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน 

           จังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำ "ห้วยสุครีพ"เป็นเหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาและพื้นฟูเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ "ห้วยสุครีพ" จังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี  เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาพื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ  พร้อมทั้งอำนวยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา และภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยทางจังหวัดชลบุรีมีเป้าหมายเร่งการดำเนินการให้เสร็จในระยะเวลา 4 เดือน


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ