saostar

Banner โฆษณา

ผู้บริหารนครแหลมฉบังให้ จนท เร่ง ให้ข้อมูลความรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหากติดโควิด 19

คณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เร่งให้ข้อมูลความรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้กัยประชาชนในพื้นที่ หากตรวจพบว่าติดเชืัอโควิด 19 รวมทั้งมอบเสื้อกั๊กให้กลุ่ม อสม สวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (5 เม.ย.) นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พร้อมด้วย นายกฯจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  นายวันชัย พุ่มเมือง ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล ครั้งที่ 3 /2565 โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการมอบเสื้อกั๊กให้กับกลุ่ม อสม.ในแต่ละชุมชน ไว้ใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยมีประธาน อสม.ของแต่ละชุมชนมาเป็นตัวแทนรับมอบ ที่ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าประชุมทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด 19 ด้วย

สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานในครั้งที่ผ่านมา เช่น การไปศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ( ไร่สุวรรณ ) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ. นครราชสีมา เพื่อนำมาเป็นแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง รวมทั้งการประสานวิทยากรมาให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้งการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งการขุดลอกบำราง การซ่อมแซมพื้นผิวจราจร ขุดทราย ชอกท่อระบายน้ำ ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเรียบร้อยดี 

โดยนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ได้เร่งให้ข้อมูลความรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ หากตรวจพบว่าติดเชืัอโควิด 19 ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรก่อนหากพบว่าติดเชื้อ รวมทั้งข้อปฏิบัติในช่วงพักรักษาตัว เพื่อให้ประชาชนได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย  ต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ