saostar

Banner โฆษณา

จังหวัดชลบุรีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม ตลาดน้ำห้วยสุครีพ วิถีประมงบางพระ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดน้ำห้วยสุครีพ วิถีประมงบางพระ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน รองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

                วันนี้ ( 17 เม.ย.65) นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดน้ำห้วยสุครีพ วิถีประมงบางพระ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน รองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก โดยมี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙  ชายทะเลบางพระ เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การประกวดแข่งขันแกะปู การจำหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาหาร สินค้าพื้นเมือง ในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย

เนื่องด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวนมาก และมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม ภาคตะวันออก และเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้น

กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่  (1) ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดน้ำห้วยสุครีพ วิถีประมงบางพระบ้านตลาดล่าง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  (2) ถนนสายวัฒนธรรม สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสร่ที่ชุมชนเก่าบ้านบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   (3) ถนนสายวัฒนธรรม หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ”  ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ