saostar

Banner โฆษณา

เมืองศรีราชาบายศรีผู้สูงอายุ เชิญแม่ขวัญจิตร่วมอวยพร แบบ New Normal

เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ เทศกาลวันสงกรานต์ แบบ New Normal โดยเชิญ คุณแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2539 มาร่วมแหล่อวยพร พร้อมทั้งผูกข้อไม้ข้อมืออวยพรผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 95 ปีด้วย

 วันนี้ ( 17 เม.ย.65) นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างคุณค่า ให้คนชราศรีราชา มีพลังใจ "บายศรีสู่ขวัญสืบชะตาชีวิต" เพื่อระลึกถึงบุญคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ  พิทักษ์รักษาให้ผู้สูงอายุได้มีพลังใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สืบชะตาชีวิต และมอบเบี้ยพลังใจ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตำบลศรีราชา จำนวน 9 ราย จาก 13 ชุมชนในเขตเทศบาล โดยได้เชิญ คุณแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2539 อาจารย์บรรจง ทับวิเศษ มาร่วมแหล่อวยพร พร้อมทั้งผูกข้อไม้ข้อมือผู้สูงอายุ ณ ห้องโถงข้างร้านกาแฟ เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี

สำหรับโครงการสร้างคุณค่า
ให้คนชราศรีราชา มีพลังใจ จัดขึ้นเนื่องจาก เทศบาลเมืองศรีราชา มีนโยบายให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ทุกคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่อยู่ในท้อง เด็กแรกเกิด จนถึงวัยเรียน วัยทำงาน ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุปัจจุบันมีทั้งหมด ๓,๗๘๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๔ ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่าได้เข้าสู่ระดับเมืองผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งผู้สูงอายุ ถือเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่า เนื่องจากได้เคยสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมมาอย่างยาวนาน และยังเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์รวมจิตใจของลูกหลาน คนอนุชนรุ่นหลัง จึงมีความจำเป็นต้องระลึกถึงบุญคุณ โดยการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ การพิทักษ์รักษาให้ผู้สูงอายุได้มีพลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสืบชะตาชีวิต และมอบเบี้ยพลังใจ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๙๕ ปี ขึ้นไปจำนวน ๙ ท่าน โดยมีการตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจ ATK ให้กับผู้เข้าร่วมงานเพื่อความปลอดภัยในการควบคุมกาคแพค่ระบาดของโควิด 19 ต่อไป
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ