saostar

Banner โฆษณา

ผู้แทน UN-Habitat เยี่ยมชมศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนครแหลมฉบัง

ผู้แทน UN-Habitat เข้ารายงานผลโครงการเมืองอัจฉริยะพิชิตขยะและเยี่ยมชมศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อหารือในประเด็นการจัดการขยะระดับเทศบาล พร้อมเข้าชมภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบเทศบาลนครแหลมฉบัง

วันนี้ ( 18 พ.ค. 65)  นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ คุณกีต้า ซับบระวาล ผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศไทย ผู้แทน UNEP และผู้แทน UN-Habitat ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือในประเด็นการจัดการขยะระดับเทศบาล พร้อมเข้าชมภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีขนาดพื้นที่ 238 ไร่ รองรับปริมาณขยะ 300- 400 ตันต่อวัน ซึ่งในศูนย์กำจัดขยะฯ มีมาตรการดูแลและป้องกันสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง เช่นการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดกลิ่นขยะ พร้อมมีระบบบำบัดนำเสียเพื่อป้องกันการปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาติ ซึ่งศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้จะรองรับขยะครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

ซึ่งในช่วงเช้าคณะผู้แทน UNEP ได้เข้าพบ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะพิชิตขยะและทำความเข้าใจสถานการการจัดการขยะในประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ในครั้งที่มีกี่หารือระหว่างกระทรวงฯ และผู้แทนสหประชาชาติประชาชาติประจำประเทศไทย

ซึ่ง UN-Habitat ได้ดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะพิชิตขยะในปี 2561 เพื่อรับมือกับความท้าทายในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบ ลดการเกิดขยะจากต้นทาง และนำขยะที่เกิดขึ้นไปใช้ใหม่ ซึ่งมีเมืองกว่า 200 เมืองเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับความร่วมมือในการประเมินการจัดการขยะในเมืองด้วยเครื่องมืออัจฉริยะพิชิตขยะ ขณะนี้เก็บวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานโครงการฯ จึงได้มีการเข้าพบผู้บริหารของจังหวัดเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะพิชิตขยะและทำความเข้าใจสถานการการจัดการขยะในประเทศไทย

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ