saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังศึกษาวิเคราะห์ข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 6 ท่าเทียบเรือ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 บี5 และ เอ5 ท่าเรือแหลมฉบัง  การสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) ครั้งที่ 2

เมื่อเวลา 09.30น.วันนี้ (10 มิ.ย.65) ที่ห้องประชุมเดอะบอลลูม ชั้น 5 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชน พ.ศ. 2562 ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 บี5 และ เอ5 ท่าเรือแหลมฉบัง การสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) ครั้งที่ 2 โดยมีผู้แทนราชการส่วนกลาง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มประมงชุมชน องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม โดยมีนายปริญญา สุธีโสภณ ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ในนามของกลุ่มที่ปรึกษา CIFG Consortium กล่าวรายงาน

สืบเนื่องจาก สัญญาเช่าโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการของท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 บี5 และ เอ5 ใกล้จะสิ้นสุดสัญญา ซึ่งตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 จำเป็นต้องศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา CIFG Consortium ดำเนินการศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม ของท่าเทียบเรือโครงการ และจัดประชุมการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) ด้วย ซึ่งกลุ่มที่ปรึกษาได้จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม2565 เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานโครงการ ทางเลือกและรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนสถานะความพร้อมของโครงการ ความเสี่ยงของโครงการ และความพร้อมของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและดำเนินโครงการ ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการเป็นอย่างดียิ่ง

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของท่าเทียบเรือ ของโครงการ และผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านพาณิชย์ ด้านการเงิน ด้านวิศวกรรมและเทคนิค ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเสี่ยงของโครการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการดำเนินโครงการ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ