saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จ ณ ศรีราชา อบรมให้ความรู้บุคลากรในโรงพยาบาลในการดับเพลิงเบื้องต้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดการอบรมความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พนักงาน ของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญในการใช้เครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงได้ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

วันนี้ (5 ก.ค. 2565) นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พนักงาน ของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญในการใช้เครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงได้ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ รวมทั้งไม่เกิดความตระหนกตกใจหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา  มาให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ณ ร้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กล่าวว่า การอบรมให้ความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้นในครั้งนี้ เป็นการซักซ้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่ในด้านการระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือตนเอง และผู้ประสบอัคคีภัย ที่ถูกต้องแล้ว หากประสบเหตุการณ์จริง ก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้น เนื่องจากถ้าเกิดเพลิงไหม้แล้ว บุคลากรที่มีความรู้จะไม่เกิดความตกใจ และสามารถช่วยระงับเหตุการณ์ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน  จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ และฝึกซ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อไป
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ