saostar

Banner โฆษณา

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG model

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG model ของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดการขยายผลให้เป็นรูปธรรม และนำเข้าสู่การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

วันนี้ ( 15 สิงหาคม 2565) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG model ของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดการขยายผลให้เป็นรูปธรรม และนำเข้าสู่การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยมี  นายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา BCG Model จังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน อาจารย์ ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ให้การต่อนรับ ที่ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจและสื่อสารนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model โดยปาฐกถาพิเศษจาก นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  การเสวนาเพื่อเสนอนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทาง BCG ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดในพื้นที่ EEC โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การเสวนาบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model โดยผู้แทนภาควิชาการจากสถาบันการศึกษา การเสวนา รูปธรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model โดย คณะทำงาน BCG ชลบุรี ภาครัฐ และ ภาคเอกชน  การประชุมเพื่อรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ และช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบหนังสือสำคัญรับรองแปลงแก่เกษตรกรทุกรายที่ผ่านการรับรอง และพิธีบันทึกความร่วมมือพหุภาคี และการประกาศร่วมขับเคลื่อนวาระเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG จังหวัดชลบุรี (Chonburi Organic & BCG Agenda) เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคีในการสร้างรูปธรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  มีการจัดนิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรนำร่องตามแนวทาง BCG Model จังหวัดชลบุรี ปาล์มน้ำมัน สุกร ปลานิล และสินค้ากลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชลบุรี อีกด้วย

 
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ