saostar

Banner โฆษณา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก เปิดบ้านจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก เปิดบ้านจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน“เทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”

วันนี้  (17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ) คณะวิทยาศาสตร์แล้ะทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดบ้าน จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด“เทคโนโลยีและนวัตกรรม  สีเขียวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ถ่ายทอดผลงานจากความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้แก่ผู้ที่สนใจและผู้เข้าร่วมงาน ผ่านองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม นิทรรศการจาก 6 สาขาวิชา นิทรรศการจากการมีส่วนร่วมของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ สาธิตการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีทางด้านจุลินทรีย์และนวัตกรรมอาหารการแข่งขันประกอบอาหาร การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก ร่วมจัดนิทรรศการ มีอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันการศึกษา ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมและแข่งขันจำนวนกว่า 500 คน จาก 16 โรงเรียน และ 2 วิทยาลัย 

สำหรับผลการแข่งขันประกอบอาหารว่างโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมการเวก จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1. นางสาวมนทกานต์  ช่วยพัฒนา 2. นางสาวชนัญธิดา แสนสายเนตร  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ทีม 516 ลุย จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1. นางสาววิภาดา คำแหง  2. นางสาวชยุดา ขมเล็ก  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ทีม SPC Victory จาก โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี  1. นางสาวสุพิชชา สิทธิ์ภานุวงค์ 2. นางสาวกมรานันท์ ขอบรูป

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ