saostar

Banner โฆษณา

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดงาน ๑๐๐ ปีบ้านศรีมหาราชา

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดงาน ๑๐๐ ปีบ้านศรีมหาราชา  เพื่อระลึกถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ที่  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  อำเภอศรีราชา  ได้มีการจัดงาน ๑๐๐ ปีบ้านศรีมหาราชา โดยช่วงเช้าได้มีพิธีสงฆ์ เจริญพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ร่วมถวายสังฆทาน รับศีลรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคล น้อมรำลึกถึงพระคุณครูบารอาจารย์ที่ล่วงลับ และ  การระลึกถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โดยมี พระครูปริยัติวราทร เจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าย  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  

     หลังจากนั้น นายวิทยา  คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดงาน ๑๐๐ ปีบ้านศรีมหาราชา โดยมี  นายสกันฌ์วุฒิ เศรษฐีกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กล่าวรายการ พร้อมมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่ประวัติการเรียนดี มีความประพฤติดีเยี่ยม และ มีกิจกรรมดีเด่น

    ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ 9 กันยายน ๒๔๖๕ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีมหาราชา  เป็นที่เรียนชั่วคราวจนถึงปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมี นายเจริญ  อำไพ  เป็นครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๗๒ ขุนไตรกิตติยานุกูล  เป็นนายอำเภอศรีราชา ร่วมกับนายสนิท  อนันตสมบูรณ์  ธรรมการอำเภอ  ดำริก่อสร้างอาคารเรียนถาวรและมีพื้นที่ของโรงเรียนโดยเฉพาะขึ้นมา  นายเจริญ  อำไพ  ครูใหญ่ ร่วมกับ คณะครู อุทิศเงินค่าสอนจำนวน ๑,๗๒๙,๓๕ บาท  เป็นกองทุนก่อสร้างอาคารเรียน พ.ศ. ๒๔๗๔  ขุนไตรกิตติยานุกูล  นายอำเภอศรีราชา  ได้ร่วมกับคณะละครสุภาพสตรีศรีราชา  จัดละครการกุศลหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนร่วมกับเงินภาษีการศึกษาและกระทรวงธรรมการสมทบทุนรวม ๗,๐๓๗.๗๕ บาท  โดยมีขุนจักกะพากพาณิชกิจ  บริจาคที่ดิน ๑๑ ไร่ ๗๕ ตารางวา  เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนโดยใช้ชื่อว่า "ศรีราชาชนประสิทธิ์"  ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าโรงเรียน "ตะกาด" เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

    วันที่ 9 เมษายน ๒๕๐๖ ได้โอนโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ  มาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลภายใต้ชื่อ "โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา" พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาก่อตั้งตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล

    เมืองศรีราชา  นำโดยนายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่  มีการบริหารจัดการที่ดีก็จะทำให้การศึกษาเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วขึ้นประกอบกับโรงเรียนอยู่บริเวณติดกันเทศบาลบ้านศรีราชากับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีมหาราชาเห็นสมควรให้มีการรวมกันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบันในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นับรวมการก่อตั้งโรงเรียนเป็นระยะเวลา ๑๐๐ ปี 

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  ได้สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชาจัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง  มีบุคลากรทั้งสิ้น  จำนวน ๙๘ คน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๗๐๔ คน 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ