saostar

Banner โฆษณา

ผู้ว่าชลฯ มอบใบปริญญาชีวิตให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุไร่หนึ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการมอบปริญญาชีวิตให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุไร่หนึ่ง ประจำ ปี 2565  จำนวน 96 คน

วันนี้ ( 21 ก.ย. 2565)  นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาชีวิตให้กับผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำ ปี2565 ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่จบการศึกษาในปีนี้ จำนวน 96 คน  โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม พร้อมนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   ,นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  ,นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ในฐานะ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร เทศบาลนครแหลมฉบัง  ,ประธานชุมชน และบริษัทเอกชนเข้าร่วมในพิธี บริเวณทำ การชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และผ่านประสบการณ์มาหลากหลาย เมื่อถึงช่วงพักผ่อนผู้สูงอายุจึงควรได้รับรางวัลในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานของผู้สูงอายุ โดยได้บูรณาการพันธกิจหลักระหว่างการจัดบริการวิชาการทางสังคม การเรียนการสอน และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยในปีนี้ มีผู้สูงอายุมาร่วมรับประกาศนียบัตรจำนวน 96 คน   ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยทุกคนมีความสุขและดีใจมากที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้  ทั้งได้มาเจอเพื่อน ๆ ในอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ได้ร่วมทำ กิจกรรมร่วมกัน ฝึกอาชีพ ได้ความรู้การทำ กิจกรรมต่าง ๆ ทางเทศบาลนครแหลมฉบังจึงได้ร่วมกับชุมชนเปิดสอนแบบนี้ทุกปีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง และโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบให้ชุมชนต่างๆนำไปดำเนินการเป็นแบบอย่าง เพื่อนำพัฒนาผู้สูงอายุในพื้นที่ได้ด้วย

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ