saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาอังกฤษ รวมกว่า 3 ล้านบาท

ท่าเรือแหลมฉบังจัดพิธีมอบเงินสนับสนุนสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 7 โรงเรียน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  3,150,000 บาท เพื่อเป็นการวางพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างสร้างสรรค์

วันนี้ ( 27 ธันวาคม 2565) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการวางพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างสร้างสรรค์โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง จากครูเจ้าของภาษา  ดดยมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  3,150,000 บาท โดยมี เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลเมืองบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานชุมชน และนักเรียนเข้าร่วม  ณ ห้องแตรทอง1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

                ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนในครั้งนี้ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ โรงเรียนบ้านนาวัง  โรงเรียนบ้านบางละมุง  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด และโรงเรียนบ้านโรงหีบ สำหรับโครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว เนื่องจาก ท่าเรือแหลมฉบัง  เล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีการฟัง พูด อ่าน และ เขียนสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการจัดกระบวนการจัดการศึกษา  ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  ให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ  และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดีด้วย

  

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ