saostar

Banner โฆษณา

รองนายก อบจ ชลบุรี เปิดอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนศรีราชา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ของโรงเรียนศรีราชา โดยใช้งบประมาณกว่า 17 ล้านบาท เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ใช้เป็นสถานที่ประชุมของโรงเรียน และใช้เพื่อการศึกษาหาความรู้ภายในโรงเรียน

วันนี้ ( 2 ธ.ค.65) นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด อาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ของโรงเรียนศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม และ ใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาหาความรู้ภายในโรงเรียน โดยมีนายพิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา นายนริศ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.ศรีราชา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดี รวมทั้ง ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนศรีราชาเข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้

เนื่องจากโรงเรียนศรีราชา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดว่าเป็นในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง เป็นโรงเรียนประจำอำเภอตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 2,831 คน จึงทำให้อาคารเรียน ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ในการนี้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุเคราะห์งบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  หลังนี้ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (18 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 1300 เมตร ยาว 56.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 17,283,399.85 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)  เริ่มต้นก่อสร้าง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้าง พร้อมตรวจรับงานจ้าง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ