saostar

Banner โฆษณา

เอสโซ่ สนับสนุนเยาวชนร่วมค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะในทะเล

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายเรือหุ่นยนต์เก็บขยะในทะเล เพื่อเพิ่มทักษะของนักเรียนในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ให้เยาวชนเข้าใจเรื่องปัญหาของขยะ การคัดแยกขยะ ผลกระทบของขยะต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล

วันนี้ ( 5 ธันวาคม 2565) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายเรือหุ่นยนต์เก็บขยะในทะเล โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดร. บัลลังก์ เนื่องแสงผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ร่วมพิธีเปิด ณ  ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  รวมทั้งยังมีการมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 3,000 บาท

ด้วยจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่ประสบกับปัญหาขยะขายฝั่งและในทะเล  รวมถึงของเสียจากครัวเรือน ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงชายหาดบางแสน หาดวอนนภา  ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลต่อปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวันจากกิจกรรมบนฝั่งและจากกิจกรรมในทะเล ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล เช่น การใกล้สูญพันธุ์ของสัตว์ทะเล โลมา วาฬ เต่าทะเล เป็นต้น ในปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวก ลดเวลาในการทำงาน และช่วยในการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น การใช้หุ่นยนต์เก็บขยะทะเลเป็นอีกสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจของการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดปัญหาและอุปสรรคจากการเก็บขยะในบางพื้นที่  และขยะบางประเภทจัดเก็บด้วยแรงงานคนได้ยาก

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี 8 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะของนักเรียนในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ให้เยาวชนเข้าใจเรื่องปัญหาของขยะ การคัดแยกขยะ ผลกระทบของขยะต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล รวมถึงการให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ STEM ROBOTICS ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ซึ่งมีแนวคิดการประดิษฐ์ที่ต้องการแยกขยะที่มีรูปร่างแตกต่างกันออกจากกันได้ เช่น วัตถุทรงกลม ทรงเหลี่ยม รูปปลา เส้นเชือก เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุขนาดเล็กล่องลอยในทะเล แล้วย่อยสลายเป็นอนุภาคขนาดไมครอน เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และมนุษย์ซึ่งเป็นผู้บริโภคสูงสุด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ และนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ