saostar

Banner โฆษณา

เปิดแล้ว ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน แบบ 𝙎𝙤𝙛𝙩 𝙊𝙥𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายก อบจ.ชลบุรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน ในรูปแบบ  𝙎𝙤𝙛𝙩 𝙊𝙥𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜  เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ณ  ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ และ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและฟื้นฟูวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น และประเทศเพื่อนบ้าน และแนวทางความร่วมมือของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ กับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ  ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

 ซึ่งภายในงานมีการแสดงดนตรีของนิสิตและการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ จากคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชุด "โลกใต้ทะเลบางแสน" พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมงาน เดินชมการจัดแสดงและกิจกรรมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน ประธานฯ และผู้ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของโครงการค่ายเรือหุ่นยนต์เก็บขยะในทะเล (Robo-Ship Camp for Ocean Clean-up) สถาบันฯ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ชมนิทรรศการภาพถ่ายดร.เสนาะ อูนากูล อีกด้วย

ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน (World Beneath the Sea) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา  โครงการนี้ก่อสร้างขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการด้านการท่องเที่ยว พ.ศ.2548-2549 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและฟื้นฟูวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดชลบุรีในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ภาพลักษณ์ ระบบการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่จัดทำไว้ โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ