saostar

Banner โฆษณา

นิคมฯแหลมฉบังจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ค่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 60 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมของจัดกิจกรรมร่วมเบ่นเกมส์และรับของรางวัลเป็นจำนวนมาก 

วันนี้ (12 ม.ค.2566) นายมานิตย์ อินทร์เมฆ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ  ทั้งหมด 6 โรงเรียน จำนวน 60 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดยมี นางสาวภัทรายา สังข์ดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ผู้แทนผู้แทนศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

นายมานิตย์ อินทร์เมฆ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เปิดเผยว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ "เป็นองค์การหลักมีที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นภาคอุตสาหกรรมและบริการสู่อนาคตที่ยั่งยืน" จึงมุ่งเน้น การสร้างความสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  เพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การกำกับดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้อยู่ในมาตรฐาน ลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคม ชุมชน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคมและชุมชนต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งในวันเด็กแห่งชาติ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามวัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆ เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ทางกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นผู้ที่ปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาเพิ่มศักยภาพของตนเองให้ทันกับโลกสมัยใหม่  

สำนักงานอุตสาหกรรมแหลมฉบังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการกว่า 24 แห่ง จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุนการศึกษา มอบของขวัญวันเด็ก รวมทั้งมีซุ้มกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างทักษะ แก่ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนวัดแหลมฉบัง โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) โรงเรียนบ้านชากยายจีน โรงเรียนบ้านทุ่งกราด โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม และโรงเรียนวัดมโนรม ด้วย

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ