saostar

Banner โฆษณา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2566

ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี “ ครูดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2566 ” อย่างสมเกียรติ..

เมื่อ เวลา 09.00 น. (28 ม.ค. 66) ที่ หอประชุมวัชรสมโภชน์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  พร้อมด้วย  นาย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธาน ในงานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี “ ครูดีศรีแผ่นดินประจำปี2566” โดยมี นายนริศ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา  นายประพัทธ์ ดอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นายบัณทิตย์ ศรีพุทธางกูร อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นายศุภมิตร ศิรกัณทะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  ผศ.ตร. ศุกเสฎฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ร่วมกันมอบเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

นางปัทมา คุณสืบพงษ์พันธ์ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  การจัดงานในงานยกย่องเชิดชูเกียรติของ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี หรือคนดีศรีแผ่นดิน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่ง ที่คณะกรรมประสานและส่งเสริมการ การศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี ในฐานะที่เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีนโยบายในการที่จะส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับอาชีพครู ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่สำคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ   

นางปัทมา กล่าวอีกว่า คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา จังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาเห็นว่า การมอบรางวัล เชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารและคณะครูเอกชลจังหวัดชลบุรี  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีประวัติและผลการทำงานดีเด่นในทุกๆด้าน ทั้งความประพฤติและการปฏิบัติงาน รวมทั้งอุดมการณ์ สามารถ ปฏิบัติหน้าทีได้ดีเยี่ยม จะทำให้ครูผู้ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี เป็นขวัญกำลังใจ ในการที่จะทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ต่อไป  ดังนั้นคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี แก่ ผู้บริหารและครูที่ได้รับคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้บริหาร ครู ที่ได้บรรจุทำงานครบ 20 ปี  จำนวน 21 คน / รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้บริหาร ครู ที่ได้บรรจุทำงานครบ 60 ปี จำนวน  40  คน / รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ "คุรุดีของแผ่นดิน" จำนวน 92 คน / รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 673 คน / โล่รางวัล "ผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษา" จำนวน 62 คน  รวมผู้รับรางวัล 888 คน แขกผู้ร่วมงาน 46 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 934 คน

นายศุภมิตร ศิรกัณทะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  เนื่องจากครูของเรามีทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนของภาครัฐ ได้มีการจัดงานไปหลายรอบแล้ว  ซึ่งภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี  มีโรงเรียนในระบบกว่า 120 โรงเรียน ครูที่จะได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติค่อนข้างเยอะ เราจึงได้จัดงานวันนี้ขึ้น  เพื่อเป็นการให้เกียรติกับครูผู้ได้รับรางวัล โดยครูดี ที่เป็นโรงเรียนเอกชนของจังหวัดชลบุรี  มีเป็นจำนวนมาก เราจึงจำเป็นต้องจัดแยกในวันนี้ ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่ง เพื่อให้สมเกียรติครูผู้กระทำความดี  ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ สร้างคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชลบุรีต่อไป

พ.อ.วัชรพันธุ์ อมราพิทักษ์ นายกสมาคมผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูของเรา ครูคือหัวใจของโรงเรียน เป็นผู้สร้างคน เปรียบเสมือนช่างปั้นดิน หากได้ดินที่ดีก็จะปั้นง่าย แต่ถึงแม้จะได้ดินที่ไม่ดี ครูก็จะพยายามที่จะปั้นขึ้นมาให้ได้ ส่วนเด็กนักเรียนก็เปรียบเสมือนดิน ที่บางคนอาจเป็นดินเหนียว บางคนเป็นดินทราย อย่างไรก็แล้วแต่ ครูทุกคนย่อมมีความพยายามปั้นดินเหล่านั้นให้เป็นรูปร่างที่ดีได้ พ.อ.วัชรพันธุ์ อมราพิทักษ์ กล่าว

และในงานดังกล่าว เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา   ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ได้เข้ารับรางวัล โล่เกียรติยศ สำหรับผู้อุทิศตน และทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษา ในครั้งนี้อีกด้วย 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ