saostar

Banner โฆษณา

สว พบประชาชนภาคตะวันออก ดูความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือเฟส 3 และ EEC

คณะวุฒิสภา พบประชาชนภาคตะวันออก ลงพื้นที่รับฟังความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 และการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

                วันนี้ ( 3 กุมภาพันธ์  2566) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และคณะกรรมการการฯ รวมทั้ง นางสาวชนิดา จันทรนคร ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคกลาง (ผู้แทนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๘) ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผลกระทบและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี นายอำนาจ  เจริญศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชาเรือเอก กานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสโมสร ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                 คณะกรรมการฯ ได้รับฟังข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในประเด็นการพัฒนาเครือข่าย 5G ในพื้นที่ EEC สู่เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมขั้นสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา การขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านแรงงานที่เป็นประชากรแฝงที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ ด้านอุตสาหกรรม  การคมนาคมและขนส่ง ด้านสาธารณสุข ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี นายธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) คณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของ สกพอ. และหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

 จากนั้น เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน และพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3   ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับฟังในครั้งนี้ นำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ