saostar

Banner โฆษณา

คณะ สว. รับฟังเสียงและแก้ปัญหาให้ชาวบ้านแหลมฉบัง ในพื้นที่ EEC

 

สว. พบประชาชนภาคตะวันออก ลงพื้นที่รับฟังเสียงประชาชน ประเด็นการพัฒนา EEC อย่างยั่งยืน และแผนการพัฒนา ลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายเจน นำชัยศิริ พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ นายวิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา และนางสาวชนิดา จันทรนคร ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคกลาง (ผู้แทนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 ร่วมลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอศรีราชา พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอศรีราชา ผู้ประกอบการด้านขนส่ง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มการรับฟังตามปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC คณะกรรมการฯ จึงได้ลงพื้นที่มารับฟังความคิดเห็นชนในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติต่อไป โดยมีการแบ่งกลุ่มหารหารือ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ประเด็นการพัฒนา EEC อย่างยั่งยืน และแผนการพัฒนา ลดผลกระทบในระยะสั้น - ระยะยาว และร่วมหารือกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน 

กลุ่มที่ 2 ประเด็นการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืน และแผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน เช่น ปัญหาจากการก่อสร้าง ปัญหาการจราจร เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 ประเด็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ ได้รับฟังในครั้งนี้จะนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการช่วยเหลือและผลักดันตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ