saostar

Banner โฆษณา

เสียงข้างมากให้ผ่าน โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณสวนสาธารณะข้างโอ๊ควูด

เทศบาลเมืองศรีราชา  จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนหรือชุมชนในการจัดทำโครงการก่อสร้างลานศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนศรีราชานคร บริเวณสวนสาธารณะข้างโรงแรมโอ๊ควูด ซึ่งผลมติเห็นด้วยจำนวน 140 คนไม่เห็นด้วย 47 คนมีงดออกเสียงจำนวน 39 คน ได้เดินโครงการต่อไป รวมทั้งจะนำข้อเสนอแนะของประมาชนมาพิจารณาปรับปรุงด้วย

  เมื่อเวลา 14.00  น. วันที่ 12 ก.พ. 66  ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา    อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายประภัส  เจริญสันติสุข  พร้อมด้วย นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายอนันต์ วนไพศาล ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา และว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์  พวงน้อย  ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน หรือชุมชนในการจัดทำโครงการก่อสร้างลานศูนย์จำหน่ายสินค้า ชุมชนศรีราชานคร โดยจะใช้พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะข้างโรงแรมโอ๊ควูดเป็นสถานที่ก่อสร้าง  โดยมีประชาชนจากชุมชนต่างๆในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา  เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวเป็นจำนวนกว่าสองร้อยคน

  ทั้งนี้จากนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชาในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่น โดยการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มช่องทางการตลาด  โดยจัดโครงการก่อสร้างลานศูนย์จำหน่ายสินค้า  ชุมชนศรีราชานคร    โดยใช้ที่ดินสาธารณะติดสวนโรงแรมโอ๊ควูด โดยใช้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น  2,883,000 บาท  ดำเนินการในระยะเวลา 120  วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพและเพิ่มช่องทางการตลาด  รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย รวมทั้งมีผู้แนะนำ เสนอแนะ ให้กับฝ่ายบริหารนำไปพิจารณา ซึ่งทางด้านฝ่ายบริหารก็จะนำข้อแนะนำต่าง ๆ นำไปปรับปรุงเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งผลการลงมติเห็นด้วยจำนวน  142  คน  ไม่เห็นด้วย  47  คนและงดออกเสียง  39  คน  จากผู้ร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น  228  คน    จึงมีมติให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ