saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนฯ 25 ทุนรวมเป็นเงินกว่า 5 แสนบาท

ท่าเรือแหลมฉบังมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชมรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 25 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 502,100 บาท เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนได้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติในโอกาสต่อไป

                วันนี้ ( 20 มีนาคม 2566) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง และเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนได้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติในโอกาสต่อไป โดยมี นายนายปรีชา ธรรมประเสริฐ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายมิตชัย ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นางสาวทิพย์วิมล หอมขจร รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ประธานชุมชนและนักศึกษาที่เข้ารับทุน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

                สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้จัดเป็นทุนค่าธรรมเนียมในการศึกษาของผู้เข้ารับทุนรวมทั้งสิ้น 25 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  502,100 บาท โดยโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐฯ โดยได้พิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศต่อไป
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ