saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เทศบาลนครแหลมฉบังจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจในการสำเร็จการศึกษา

วันนี้ (23 มีนาคม 2566) นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 767 คน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นถึงความสำคัญ ของการจัดการศึกษา และเกิดความภาคภูมิใจในการสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นให้เกิดความก้าวหน้ามั่นคง

สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 ( มูลนิธิไต้ล้ง- เช็งพรประภา ) และโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 จำนวน 767 คน

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ