saostar

Banner โฆษณา

เมืองศรีราชาจัดบายศรีสู่ขวัญสืบชะตาชีวิต สร้างคุณค่า ให้คนชราศรีราชา มีพลังใจ

เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการสร้างคุณค่า ให้คนชราศรีราชา มีพลังใจ (บายศรีสู่ขวัญสืบชะตาชีวิต) เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่า พร้อมยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน ได้แสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุและได้ตอบแทนบุญคุณผู้สูงอายุ

วันนี้ ( 17 เมษายน 2566) ที่เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วย นางสมพิศ ทิมกระจ่าง ประธานชมรมพลังสตรีศรีราชา นางเฉลา เจริญสันติสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายประภัส เจริญสันติสุข นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ จัดโครงการสร้างคุณค่า ให้คนชราศรีราชา มีพลังใจ (บายศรีสู่ขวัญสืบชะตาชีวิต) เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่า พร้อมยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน ได้แสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุและได้ตอบแทนบุญคุณผู้สูงอายุ โดยเชิญ นายชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นักร้องเพลงลูกทุ่ง ในปี พ.ศ. 2541 มาทำพิธีบายศรีสู่ขวัญสืบชะตาชีวิต ให้กับผู้สูงอายุในวันนี้ด้วย

                ภายในพิธียังได้มีการทำบุญ กรวดน้ำขอพร จากพระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป รวมทั้งยังได้มอบเบี้ยพลังใจ โดยมูลนิธิเจ้าแม่กวนอิมศรีราชา ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 95 ปีขึ้นไปเป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือน จำนวน 3 ราย และผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี  เป็นเงิน 3,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 6 ราย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในแต่ละเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 บาทต่อเดือน รวมั้งมอบบัตรพลเมืองอาวุโส Senior Citizen Card ให้กับผู้สูงอายุจำนวน 10 ราย และยังได้มอบแว่นสายตาให้กับตัวแทนชุมชนทั้ง 10 ชุมชนอีกด้วย

                หลังจากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ สืบชะตาชีวิต โดยนายชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นักร้องเพลงลูกทุ่ง ให้กับผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองศรีราชา ได้มีความสุข สมหวัง โชคดี ตลอดไปด้วย
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ