saostar

Banner โฆษณา

เปิดแล้ว สะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย ระยะที่ 1 งบประมาณกว่า 83 ล้านบาท

เทศบาลเมืองศรีราชา  จัดพิธีเปิดสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย ระยะที่ 1 งบประมาณกว่า 83 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวและสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตเมืองศรีราชา

วันนี้ (12 มิ.ย. 66) นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิด สะพานลอยน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย  ระยะที่ 1 เพื่อให้เมืองศรีราชามีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว ที่มีความชื่นชอบทัศนียภาพทางทะเล และเป็นศูนย์กลางการเล่นกีฬาทางน้ำที่มีมาตรฐาน โดยมี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวฐิติลักษณ์  คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  นายวิทยา  คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ข้าราชการ  นักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวศรีราชา  เข้าร่วมงานในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก 

เนื่องด้วยทางเทศบาลเมืองศรีราชาได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว   และสร้างแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองศรีราชา  จึงได้จัดสร้างสะพานลอยน้ำดังกล่าวขึ้น  โดยมีระยะทารวมทั้งสิ้น  480.20  เมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ระยะ  โดยระยะที่ 1  ความยาว 140 เมตร  งบประมาณก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลเมืองศรีราชา  จำนวน  83,562,322  บาท  โดยก่อสร้างจากเกาะลอยศรีราชาออกไปในพื้นที่ทะเล  มีอุปกรณ์สร้างความปลอดภัยประเภทห่วงยางกันจนน้ำตลอดทาง สามารถรับน้ำหนักนักท่องเที่ยวได้สูงสุดจำนวน 200 คน  ระยะที่ 2 ความยาว  140.20  เมตร ใช้งบประมาณประจำปี 2567  จากจังหวัดชลบุรี  และระยะที่ 3  ความยาว 158 เมตร  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ  EEC  ซึ่งคาดว่าจะเป็นการยกระดับให้เมืองศรีราชา เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล   เต็มไปด้วยสีสันของกิจกรรมต่างๆอีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม  มีจุดชมวิวในทะเลที่สร้างจุดขายเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ สมเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรี
 ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ